سلیم خلیلی در رسانه ملی

 

برنامه امروز شبکه ۳ صدا و سیما

تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۸۴

موضوع مدیریت ارتباط مشتری CRM  و XRM